L'Arrosseria

Protecció de Dades

Protecció de Dades

Informació en compliment de la normativa europea de protecció de dades personals (RGPD)

A Europa i a Espanya hi ha normes de protecció de dades pensades per a protegir la seva informació personal d’obligat compliment per part nostra.

El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics, estan ajustats a la normativa establerta en el nou Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal (RGPD de 25 de Maig de 2018) i en la llei de de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què farem amb les dades personals que li demanem.
Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seva informació personal.

Si us plau, si un cop llegida la present informació li queda algun dubte, no dubti en contactar amb nosaltres.

L’arrosseria de Cunit ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

En relació a les dades enviades per l’usuari, aquest podrà executar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint-se a la direcció de comunicació de L’arrosseria de Cunit mitjançant un correu electrònic a través de la nostra Pàgina de Contacte, fent constar sempre la identitat de l’usuari juntament amb una fotocòpia del seu DNI.

1. Per a què farem servir les seves dades?

Amb caràcter general, les seves dades personals seran usades per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar els nostres serveis.

Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar publicitat o promocionar les nostres activitats.

2. Per què necessitem utilitzar les seves dades?

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis, el que ens permet l’ús de la seva informació dins de la legalitat.

No obstant això, hi ha determinades situacions en les quals necessitarem el seu permís previ per poder realitzar determinades activitats, com per exemple enviar-li publicitat.

3. Qui va a conèixer la informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta bancària.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir sobre això.

4. Dades que es conserven

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognoms, telèfon i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per L’arrosseria de Cunit i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

L’arrosseria de Cunit és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

5. Amb quina finalitat es conserven?

L’informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats pel lloc web.

Si és el cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment per tal què L’arrosseria de Cunit pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

6. Durant quant de temps anem a conservar les Seves dades?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, les eliminarem de forma segura.

7. Compromís de l’usuari perqué les seves dades estiguin inscrites en un fitxer

Introduir les dades en algun dels formularis de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de protecció de dades, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a larrosseria.com.

D’aquesta manera, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers de l’empresa, i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les sol·licituds que efectuï el navegador mitjançant el formulari de sol·licitud d’informació, que és l’únic punt d’entrada d’informació de caràcter personal.

8. Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense consentiment exprés de l’usuari

Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a L’arrosseria de Cunit tindrà accés, sense el consentiment exprés de l’usuari, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos L’arrosseria de Cunit col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

L’arrosseria de Cunit no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

L’arrosseria de Cunit no ven, lloga o cedeix els emails dels seus usuaris a altres empreses.

9. Baixa de la llista de distribució d’informació

Ocasionalment, L’arrosseria de Cunit envia un email notificant millores o novetats que es produeixin en els nostres serveis.
Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió sobre l’ús de les seves dades en qualsevol moment.

Així per exemple, si vostè en el seu dia va estar interessat/da en rebre publicitat dels nostres serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot fer-nos-hi constar mitjançant la nostra Pàgina de Contacte.

10. Els seus drets de protecció de dades

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la, si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions.

Per saber més sobre els seus drets, pot consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra part, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

    • Seu electrònica: www.agpd.es
    • Adreça postal: Agencia Española de Protección de Datos – C/ Jorge Juan, 6 – 28001-Madrid
    • Telèfons:  901 100 099 – 91 266 35 17

Fer una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

11. Farem servir les seves dades per a altres fins?

Mai farem servir les seves dades per a altres finalitats diferents de les que li hem explicat.

 

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que L’arrosseria de Cunit es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi al lloc web, així com a pràctiques del sector.
En els anteriors supòsits L’arrosseria de Cunit anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.