L'Arrosseria

Avís Legal

Avís Legal

1. Identificació

El titular i responsable del domini larrosseria.com és l’empresa “Comer y beber vaya placer S.L.” amb cif: B55624688, en endavant L’Arrosseria de Cunit, amb domicili a Passeig Maritim 57 – 43881 Cunit (Tarragona) – Espanya.

L’arrosseria de Cunit informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (RGPD)

2. Descripció del servei

A través d’aquest Avís Legal es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions generals.

El principal servei que s’ofereix al domini larrosseria.com és el suministrament d’informació sobre els products i activitats propis del traball al restaurant.
Aquest lloc web ha estat creat amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.

Per mitjà d’aquest Avís Legal es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions.

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, L’arrosseria de Cunit només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

3. Prestació dels serveis per part de L’arrosseria de Cunit

La prestació dels serveis de L’arrosseria de Cunit per mitjà del domini larrosseria.com és de caràcter gratuit i lliurement revocable sense que afecti a la resta de condicions generals.

L’arrosseria de Cunit no es fa responsable de la mala utilització dels continguts d’aquest lloc web, i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú.

Així mateix L’arrosseria de Cunit comunicarà a l’usuari, sempre que sigui possible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l’actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.

L’accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre L’arrosseria de Cunit i l’usuari.

4. Drets i Obligacions dels Usuaris

L’usuari accepta, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per L’arrosseria de Cunit d’acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions.

L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, bé per causes pròpias o alienes.

L’accés i la navegació en aquest lloc web, suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions generals i termes d’ús continguts en el mateix.

5. Concepte d’Usuari

L’ús de la web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per L’arrosseria de Cunit en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot tenir modificacions.

6. Informació sobre els enllaços externs

L’arrosseria de Cunit no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, i L’arrosseria de Cunit no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a aquest lloc web, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un enllaç, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar malament un enllaç, tant al connectar a la web de L’arrosseria de Cunit, com en accedir a la informació d’altres webs des de la web larrosseria.com.

7. Renúncia i limitació de la responsabilitat

L’informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. L’arrosseria de Cunit pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació i serveis de L’arrosseria de Cunit.

8. Informació sobre l’exempció de tota responsabilitat derivada d’una fallada técnica i de contingut

L’arrosseria de Cunit declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.
Així mateix, L’arrosseria de Cunit no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a L’arrosseria de Cunit.

L’arrosseria de Cunit no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que L’arrosseria de Cunit realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents.

9. Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per L’arrosseria de Cunit, així com els continguts publicats a la xarxa a través de la seva pàgina web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a la pàgina web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de L’arrosseria de Cunit.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en aquest lloc web i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de L’arrosseria de Cunit o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest lloc web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part del lloc web, així com el software necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte pel qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part del lloc web sense permís previ i per escrit de L’arrosseria de Cunit.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, discs durs d’ordinadors), digitalització o posada a disposició de bases de dades diferents de les pertanyents o les autoritzades per L’arrosseria de Cunit, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

L’arrosseria de Cunit és lliure de limitar l’accés a la pàgina web, als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de correu electrònic o els comentaris dels articles del bloc.

L’arrosseria de Cunit en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de la seva pàgina web puguin publicar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a la pàgina web de L’arrosseria de Cunit suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o comentaris a la web, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts on això sigui possible, s’entén que autoritzen a L’arrosseria de Cunit per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics, digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a L’arrosseria de Cunit, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic o mitjançant els comentaris del bloc tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de L’arrosseria de Cunit.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, L’arrosseria de Cunit queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial i digital de la pàgina web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina web, o de l’esforç dut a terme per L’arrosseria de Cunit per al seu funcionament.
En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina web de larrosseria.com sense el consentiment previ, exprés i per escrit de L’arrosseria de Cunit.

Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de L’arrosseria de Cunit sobre la pàgina web i tots els continguts de la mateixa.

L’arrosseria de Cunit no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o per mitjà de banners, enllaços , hyperlinks, framing o enllaços similars des del lloc web de L’arrosseria de Cunit.

10. Modificacions

La data de l’última modificació dels continguts d’aquest lloc web, pot ser sol·licitada per l’usuari enviant-nos un email des de la nostra Pàgina de Contacte.

L’arrosseria de Cunit podrà modificar o actualitzar les presents condicions generals, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris.